Personlig databeskyttelse

Behandling af oplysninger
Esbjerg Airport indsamler og behandler en række personoplysninger om dig. Vi har beskyttelse af dine personoplysninger og fortrolighed som højeste prioritet. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Esbjerg Airport indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Stamdata, dvs. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.

Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

Vores databehandlere omfatter:

 • IT-softwareudbyder (Microsoft)
 • IT-firma, der leverer back-up- og supportydelser m.v.
 • Hjemmesidefirma, herunder domænehosting-firma

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Stamdata, dvs. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Esbjerg Airports behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Esbjerg Airport.

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Esbjerg Airport har pligt til at tage stilling til anmodningen.
 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få oplysningerne slettet inden det tidspunkt, de ellers ville blive slettet på. Esbjerg Airport har pligt til at tage stilling til anmodningen.

 • Ret til begrænsning af behandlingen
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

Kontakt eller klage
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, udnyttelsen af dine rettigheder, eller ønsker du at klage, er du velkommen til at kontakte os.

Henvendelse kan ske til:

Esbjerg airport

Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

 • Overholde de regler og retningslinjer fra … Esbjerg Aiport som lufthavn er underlagt og forpligtet til at overholde. 
 • For at reducere mest muligt støj, benytter vi såkaldte støjkorridorer, der er tilrettelagt for at minimere mest muligt støj for omkringliggende huse.
 • Løbende involvere, informere og omkringliggende beboere omkring støjreducerende tiltag.